Procedura postępowania dla rodziców

Procedura postępowania dla Rodziców, dzieci i młodzieży na terenie poradni w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 wprowadza działania na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. W ramach działań prewencyjnych przekazujemy Państwu następujące zalecenia dotyczące uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

INFORMACJE OGÓLNE:
1.    Wizyty klientów są umawiane na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym że na wizytę/poradę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 10 min.  Przed wyznaczona godziną. Grafik przyjmowania klientów ustala się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
2.    Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
3.    Rodzic/opiekun, który przyprowadza dziecko do poradni musi być zdrowy.
4.    Do Poradni może być przyprowadzane wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów wskazujących na występowanie choroby zakaźnej. Jeśli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do poradni.
5.    Dziecko nie przynosi z domu żadnych przedmiotów, ani zabawek.
6.    W przypadku występowania objawów chorobowych u dziecka rodzice/opiekunowie zobowiązani są odwołać telefonicznie wizytę.
7.     W Poradni zorganizowane jest stanowisko do dezynfekcji rąk. Stanowisko wyposażone jest w informację obowiązku dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby dorosłe i  dzieci  powyżej 6 lat, wchodzące do poradni.
8.    Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych, oddalonych od siebie o co najmniej 2 m.
9.    Przed rozpoczęciem wizyty, rodzic/ opiekun wypełnia Ankietę , która stanowi krótki wywiad epidemiologiczny. W przypadku ujawnienia objawów (stan podgorączkowy, gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe).
10.    Dziecko korzystające z pomocy w poradni musi być zdrowe, w przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych objawów zasadna jest odmowa wykonania diagnoz/konsultacji.
11.    Przed rozpoczęciem wizyty, rodzic/opiekun podpisuje zgodę na przeprowadzenie badań/konsultacji  w warunkach ogłoszonej na terenie kraju pandemii.
12.    Specjalista ustala, czy podczas  okresu pobytu do  dziecka w poradni obecność rodzica/opiekuna jest obowiązkowa . W innym przypadku, po przyjęciu ucznia przez specjalistę, rodzic/prawny opiekun opuszcza teren poradni i wraca na dokładnie  ustaloną godzinę.
13.    Do Poradni jeden rodzic w tym samym czasie przyprowadzają tylko jedno dziecko.
14.    Do Poradni rodzic/opiekun  przychodzą w maseczkach. Rodzic/opiekun na terenie poradni min. w poczekalni, sekretariacie na korytarzu nie zdejmują maseczek.
15.    Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do 4 r.ż. oraz osób , które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym znacznym i głębokim.
16.    Środki ochrony indywidualnej klienci poradni zapewniają sobie we własnym zakresie.
17.    Osoby przyjmowane sa zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w Poradni z własnych długopisów, o czym są informowani w trakcie umawiania na wizytę.
18.    Rodzice/opiekunowie powinni w obrębie całego obszaru poradni zachować dystans społeczny wynoszący 2m  oraz zachować  higieniczny sposób kaszlu i kichania ( w zgięcie ręki)
19.    Rodzice z dziećmi mogą wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej poradni ( sekretariatu i poczekalni ) lub do gabinetu wskazanego przez pracownika.
20.    Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rak, z płynem do dezynfekcji rak oraz jednorazowymi ręcznikami.
21.    Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno – terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.