RODO

W Poradni są przetwarzane dane  osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
 

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Zespół Ochrony Danych Osobowych

 

Dzielnicowe Biuro Finansów

Oświaty Wola m.st. Warszawy

Ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa

tel. 723 240 746

faks. 22 535 61 24 | 22 632 71 60

www.dbfo-wola.waw.pl | andrzej.rybus-tlloczko@rt-net.pl

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

    1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna NR 2 (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: W Warszawie ul. Ks. Janusza 45/47  Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  01-452 Warszawie ul. Ks. Janusza 45/47lub drogą e-mailową pod adresem: ppp2@ edu.um.warszawa.pl
    2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl.
    3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
    4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
        a. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
        b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
    5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
    6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
    8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.  
    9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
    12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.