Orzeczenia

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące orzeczenia:

Zespół Orzekający działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (DZ. U. z 2017 r, poz. 1743) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży (DZ. U. z 2017 r, poz. 1616).

Informacje ogólne

 1. Wnioski do Zespołu orzekającego można składać w sekretariacie Poradni
  przy ul. Ks. Janusza 45/47.

 2. W celu uzyskania informacji dotyczących wydania orzeczenia należy zgłosić się do psychologa opiekującego się szkołą/placówką.

 3. Orzeczenie wydaje rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ze względu na adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko
  lub w przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń poradnia specjalistyczna wyznaczona przez organ prowadzący oraz Kuratora Oświaty tj. dla uczniów/dzieci:

 • niesłyszących/niedosłyszących, niewidomych/niedowidzących– Poradnia TOP;

 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera – ZPPP1 ,

 1. Małe dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki
  w I klasie szkoły podstawowej mogą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju, zaś dzieci starsze niż 2,5 roku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola orzeczenia i opinie wydaje poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, zaś dla dzieci przedszkolnych
  i szkolnych poradnia rejonowa z uwagi na lokalizację szkoły.

 3. W przypadku uzyskania więcej niż jednego orzeczenia, składa się jeden wniosek - zaznaczając rodzaje potrzebnych orzeczeń.

 4. Orzeczenie wydawane jest w jednym egzemplarzu. Na prośbę Rodzica sekretariat wyda potwierdzoną kopię orzeczenia.

 5. W przypadku odbioru orzeczenia z sekretariatu poradni niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości Wnioskodawcy.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być wydawane dzieciom:

1. niepełnosprawnym:

 1. niesłyszącym,

 2. słabosłyszącym,

 3. niewidomym,

 4. słabowidzącym,

 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.

2. niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić się do psychologa opiekującego się szkołą/placówką oraz dostarczyć następujące dokumenty do sekretariatu Poradni:

 • aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (aktualną, czyli nie starszą niż rok w przypadku diagnozy psychologicznej i pedagogicznej). W przypadku braku takiej diagnozy psycholog z Poradni podejmie stosowne działania;

 • opinię o funkcjonowaniu dziecka od wychowawców/specjalistów z przedszkola/szkoły;

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające niepełnosprawność/chorobę dziecka wydane przez lekarza specjalistę ( lekarz specjalista nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym) – stosowny druk do pobrania na naszej stronie www.poradnia2.waw.pl

 • wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia (do pobrania ze strony internetowej Poradni www.poradnia2.waw.pl )

 • opinię logopedyczną od logopedy prowadzącego dziecko z problemami logopedycznymi, bądź umówienie się na konsultację z logopedą z Poradni;

 • opinię specjalistów pracujących z dzieckiem, np. diagnozę procesów integracji sensorycznej.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Forma nauczania indywidualnego przeznaczona jest dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Od 1 września 2017r. nauczanie indywidualne prowadzone jest w miejscu pobytu dziecka. Nauczanie indywidualne na terenie szkoły może zostać zastąpione zindywidualizowaną ścieżką edukacyjną, o której mowa w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1591).

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, rejonowa ze względu na adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, należy:

 1. zgłosić się do psychologa opiekującego się szkołą/placówką, który w zależności od przyczyny ubiegania się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zadecyduje, czy w danym przypadku konieczna jest diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (jeśli będzie konieczna wykona ją i skieruje do pedagoga);

 2. dostarczyć następujące dokumenty do sekretariatu Poradni

  • zaświadczenie lekarskie od lekarza – wskazany specjalista prowadzący dziecko, (druk zaświadczenia dotyczący nauczania indywidualnego do pobrania na naszej stronie internetowej www.poradnia2.waw.pl , bądź w sekretariacie Poradni)

  • wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia (do pobrania ze strony internetowej Poradni http://www.poradnia2.waw.pl);

  • opinię o uczniu ze szkoły (druk do pobrania z naszej strony internetowej)

  • dla osób ubiegających się powtórnie o uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania konieczna jest informacja od nauczyciela/wychowawcy o przebiegu dotychczasowego nauczania indywidualnego.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres czasu określony przez lekarza wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Dla małych dzieci, u których wykryto niepełnosprawność można uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzięki której dziecko uzyska pomoc w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju (lista zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju dostępna jest
na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy). Obowiązuje ona do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do uzyskania orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Orzeczenie takie wydawane jest raz na 5 lat.

Do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezbędna jest dokumentacja taka sama jak
w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
– jedynie druk zaświadczenia lekarskiego jest inny - odpowiednio – Wzór zaświadczenia lekarskiego – rewalidacyjno-wychowawcze (na potrzeby wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz Wzór zaświadczenia lekarskiego – WWRD (na potrzeby starania się
o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju).

Informacje dodatkowe

 • Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego w części dotyczącej jego dziecka.

 • Pełnoletni uczeń samodzielnie wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

 • W przypadku braków w dokumentacji dziecka Zespół kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia.

 • W przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji o dziecku przewodniczący zespołu może wystąpić do szkoły/placówki o opinię na temat trudności dziecka w szkole, informując o tym rodzica.

 • Orzeczenie wydaje się: wnioskodawcy/rodzicom/prawnym opiekunom dziecka, bądź wysyłane jest pocztą.

 • Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie
  14 dni od dnia jego doręczenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z psychologiem opiekującym się placówką dziecka, który udzieli Państwu wszelkich informacji.