Zapisy

ZASADY PRZYJĘĆ DO PORADNI

  • Na wizytę do psychologa, logopedy lub doradcy zawodowego rodzice/opiekunowie prawni zapisują swoje dziecko osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.
  • Na wizytę do pedagoga, na socjoterapię oraz na terapię psychologiczną lub psychoterapię, kieruje psycholog poradni.
  • Na terapię Integracji Sensorycznej i terapii metodą Thomatisa obowiązują zapisy zgodne z zasadami rektutacji.
  • Na grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej, psychoedukacyjne i inne, zapisują specjaliści prowadzący te zajęcia.


Na pierwsze umówione spotkanie, rodzic zgłasza się do poradni na konsultację bez dziecka, chyba, że wcześniej inaczej umówi się ze specjalistą.

W czasie pobytu w poradni, dziecko powinno znajdować się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub specjalisty. Rodzice/opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w poczekalni.

Uczniowie, korzystający z pomocy poradni, mogą samodzielnie wrócić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych i po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze specjalistą. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) powinno zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka z poradni oraz klauzulę, że rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia przez dziecko z placówki.

Specjalista może odmówić wypuszczenia dziecka z poradni pomimo oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, jeśli uważa, że zachodzą okoliczności np. złe samopoczucie dziecka, warunki atmosferyczne, które zagrażają jego bezpieczeństwu. W zaistniałej sytuacji specjalista kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym.

W Poradni mogą być przyjmowane wyłącznie zdrowe dzieci i ich rodzice tzn. bez objawów infekcji. W przypadku złego samopoczucia klienta specjalista może w danym dniu odmówić konsultacji i przełożyć wizytę na inny termin.