Szkoły podstawowe

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ZAKRES POMOCY

Udzielamy pomocy dzieciom w następującym zakresie:


 • określenie poziomu funkcjonowania umysłowego, emocjonalnego i społecznego;
 • uzdolnień i predyspozycji
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce
 • specyficznych trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia
 • konsultacje, porady
 • indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • zajęcia integracyjno – adaptacyjne
 • grupowe zajęcia terapeutyczne
 • terapia psychologiczna indywidualna
 • terapia grupowa:
  - dla dzieci z trudnościami w relacjach rówieśniczych ( potocznie określanych jako nieśmiałe)
  - zajęcia terapeutyczno – rozwojowe dla uczniów z klas IV-VI 
  - warsztaty antystresowe
  - trening pewności siebie
 • określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce
 • specyficznych trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,dyskalkulia
 • konsultacje, porady
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • zajecia korekcyjno – kompensacyjne –skierowane do uczniów, którzy mają wskazania w opinii do tego typu zajęć, które:
  - usprawniają poprawność pisania i czytania
  - podnoszą umiejętności matematyczne
  - usprawniaja percepcje wzrokową, słuchową, pamięć i koncentrację uwagi
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia indywidualna zaburzeń mowy